എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഗേജ് ഹെഡ്സ്

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>ഗേജ് ഹെഡ്സ്

പുറത്തുള്ള വ്യാസത്തിനായുള്ള ഗേജ് ഹെഡ്സ്


This type of gauge heads are used for measuring outside diameter and provide non-contact measurement.
Two types of snap and ring style are available.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

സവിശേഷതകൾ

പുറത്തുള്ള വ്യാസത്തിനായുള്ള ഗേജ് ഹെഡ്സ് 

QW-M

 

 

വലുപ്പ പരിധി: ф4-ф8

വലുപ്പ പരിധി: ф20-ф30

 

 

വലുപ്പ പരിധി: ф8-ф12

വലുപ്പ പരിധി: ф30-ф50

 

 

വലുപ്പ പരിധി: ф12-ф20

വലുപ്പ പരിധി: ф50-ф70

 

 

വലുപ്പ പരിധി: ф70-ф100

വലുപ്പ പരിധി: ф100-ф120


അന്വേഷണം