සියලු ප්රවර්ග

මිනුම් ශීර්ෂ

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>මිනුම් ශීර්ෂ

පිටත විෂ්කම්භය සඳහා මිනුම් ශීර්ෂ


මෙම වර්ගයේ මිනුම් හිස් භාවිතා කරනුයේ පිටත විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා වන අතර ස්පර්ශ නොවන මිනුම් ලබා දේ.
Snap සහ ring style වර්ග දෙකක් තිබේ.

අප අමතන්න

විශේෂාංග

පිටත විෂ්කම්භය සඳහා මිනුම් ශීර්ෂ 

QW-M

 

 

ප්‍රමාණ පරාසය: ф4-ф8

ප්‍රමාණ පරාසය: ф20-ф30

 

 

ප්‍රමාණ පරාසය: ф8-ф12

ප්‍රමාණ පරාසය: ф30-ф50

 

 

ප්‍රමාණ පරාසය: ф12-ф20

ප්‍රමාණ පරාසය: ф50-ф70

 

 

ප්‍රමාණ පරාසය: ф70-ф100

ප්‍රමාණ පරාසය: ф100-ф120


පරීක්ෂණයක්