සියලු ප්රවර්ග

මිනුම් ශීර්ෂ

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>මිනුම් ශීර්ෂ

පිටත විෂ්කම්භය සඳහා මාස්ටර් මිනුම්


Master Gauges for Outside Diameter are used together with an air micrometer, which is a comparator type instrument calibrated using a pair of master rings gauge or air snap gauge.
A pair of masters consists of upper and lower part of limit sizes.

අප අමතන්න

විශේෂාංග
පිරිවිතර

Ф 3 - ф 250 මි.මී.

Nominal diameter

Manufacturing deviation

වටකුරු බව

Plain line parallelism

> ф 4 - ф 6

±1.0

0.5

1.0

> ф 6 - ф 10

±1.0

0.5

1.0

> ф 10 - ф 18

±2.0

0.5

1.0

> ф 18 - ф 30

±2.0

0.5

1.0

> ф 30 - ф 50

±2.0

0.5

1.0

> ф 50 - ф 80

±2.5

0.5

1.0

> ф 80 - ф 120

±2.5

0.8

1.5

 

D

L1

L2

L3

L4

> ф 12 - ф 30

32

70

35

20

> ф 30 - ф 45

47

70

35

20

> ф 45 - ф 60

62

80

40

20

> ф 60 - ф 80

82

90

45

25

> ф 80 - ф 100

102

90

45

25

> ф 100 - ф 120

122

100

50

30


පරීක්ෂණයක්