සියලු ප්රවර්ග

අත්පොත බංකු මිනුම් සහ සවිකිරීම්

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>අත්පොත බංකු මිනුම් සහ සවිකිරීම්

ෙබයාරිං මැනුම්කරු


ID/OD of bearing ring


අප අමතන්න

විශේෂාංග

1. This instrument is a mechanical measuring instrument with comparative method, mainly used for measuring the ID and OD, fourth degree and wall thickness difference of the inner and outer drawing of the bearing.

2.It is mainly used for measuring the ID and OD, roundness, taper and width of the bearing outer ring.


පිරිවිතර
ආදර්ශමිනුම් පරාසයIndication erroVariation of indication
D922Inner diameter Ø3-100.001 ±0.001
D923Inner diameter Ø20-100, outer diameter Ø15-800.001 ±0.001
D923AInner diameter Ø20-100, outer diameter Ø 15-800.001 ±0.001
D924Inner diameter Ø50-140, outer diameter Ø30-1200.001 ±0.001
D925Inner diameter Ø60-220, outer diameter Ø60-2000.001 ±0.001
පිටත විෂ්කම්භය
D913Outer diameter Ø30-120, width 8-600.001 ±0.001
D913-1Outer diameter Ø30-2000.001 ±0.001
D914Outer diameter Ø30-120, width≦700.001 ±0.001
D915Outer diameter Ø215-300, width≦700.001 ±0.001
D916Outer diameter Ø400-6000.001 ±0.001


පරීක්ෂණයක්