සියලු ප්රවර්ග

හමුදා කර්මාන්තය

මුල් පිටුව>ද සහාය දක්වයි>විසඳුමක්>හමුදා කර්මාන්තය